Vad är inflation och hur påverkar det vår vardag?

Share
Tweet
Share

Inflation betyder kort och gott en vedvarande prisökning på både varor och tjänster. Med andra ord betyder inflation att pengarna mister sitt värde. Detta kan såklart ha inflytande på vår vardag i form av större utgifter. I den här artikeln går vi igenom hur inflationen påverkar privatekonomin, inflationsindexet samt vad du kan göra för att minska inflationens inverkan. 

Vad är inflation?

Som tidigare nämnt betyder inflation kort och gott att pengarna mister sitt värde. Inflation innebär en allmän prisökning, vilket betyder att mängden varor och/eller tjänster vi kan köpa för samma pris faller. Inflation täcker inte prisökning av enbart några få varor utan det ska vara en allmän prisökning. 

Inflation är en term som används för att beskriva pristillväxten i en ekonomi. Det mäts vanligtvis i procent och det används för att förstå löneförändringar och den allmänna prisnivån i en ekonomi.

Här i Sverige används ofta ett konsumentprisindex (KPI) för att mäta genomsnittspriset. KPI tar utgångspunkt i den genomsnittliga korgen med varor och tjänster som svenska konsumenter köper. Varje månad beräknar den Statistiska Centralbyrån (SCB) KPI, samt några andra varianter av indexet. KPI för aktuell månad jämförs efterföljande med KPI från föreliggande mätningar. 

Varför uppstår inflation?

Det finns en mängd olika faktorer som påverkar och bidrar till inflation, bland annat:

 • Löneökningar 

 • Priser på råvaror (till exempel olja och bensin) 

 • Internationella konflikter 

Inflation är inte något som uppstår över en natt utan det är en gradvis utveckling. Men med tiden kan inflation orsaka stora ekonomiska skador. Dessutom kan det ha ett negativt inflytande på samhället i form av misstrivsel bland befolkningen som följd av ändrade levnadsvillkor och ekonomisk stress. 

Olika typer av inflation

Inflation kan vara både positivt och negativt beroende på hur det påverkar våra liv.

Det finns flera olika typer av inflation:

 • Krypande inflation: den här typen inflation anses vara mer mild och mer gynnsam för landets ekonomi. Detta är karakteriserat vid en prisökning på högst 3% per år.

 • Gående inflation: den här typen inflation är förbunden med årliga prisökningar på mellan 3 och 10%. Den här typen inflation anses vara skadlig för landets ekonomi. Lönerna kan inte hänga med i den ökade efterfrågan på produkter och därmed inte heller de stigande priserna.

 • Galopperande inflation: den galopperande inflationen utvecklar sig snabbt, kanske under en kortare period. Pengarna tappar sitt värde snabbt och det ses en årlig prisstigning med två- eller tresiffriga procent (till exempel 20%, 100%). Den här typen inflation har skadliga effekter på en ekonomi, speciellt för låg- och mellaninkomsttagare.

 • Deflation: deflation är egentligen motsatsen till inflation. Vid en deflation sjunker prisnivån, jämfört med vid en inflation där den stiger. Härmed kommer även värdet på pengarna att öka. Dock bör även längre perioder av detta försöka undvikas. Detta eftersom det kan orsaka omfattande nedgångar på fastighetsmarknaden, löner och andra tillgångar.

 • Stagflation: här stiger produktpriserna trots att det inte finns en tillräckligt stor efterfrågan för att kunna stimulera ekonomin till ökad växt. Detta resulterar i att den ekonomiska tillväxten stagnerar samtidigt med att priserna på varor och tjänster fortsätter stiga. Det sker alltså samtidig stagnation och fortsatt inflation.

Hur påverkar inflationen vår vardag?

Inflation är en omfattande ekonomisk process som påverkar vår livsstil och vår vardag. Generellt definieras det som en ökning av den allmänna prisnivån på varor och tjänster över tid. Under en inflation kommer pengarnas värde som sagt att minska. Vilket även kan få allvarliga konsekvenser för ett hushåll. Pengarna mister sitt värde och priserna stiger. Därmed blir alla våra inköp dyrare och våra samlade utgifter ökar. Inte nog med att storleken på våra utgifter ökar så kommer dessutom vår köpkraft att minska över tid. 

Hur kan du skydda dig mot inflation?

Det finns inte riktigt något du som privatperson kan göra för att stoppa en inflation från att äga rum. Men det finns saker du kan göra för att försöka skydda dig bäst möjligt mot konsekvenserna av inflationen. Detta inkluderar att löpande och regelbundet spara pengar samt att investera kapital i stabila/säkra tillgångar som till exempel guld eller egendom. Dessutom bör du försöka undvika onödiga utgifter och överkonsumtion.

 1. Ha ett kontinuerligt sparande i långsiktiga investeringar, såsom fonder eller obligationer. Försök satsa på mer stabila investeringsformer i mer turbulenta tider. Kom ihåg att inte investera pengar du egentligen inte har till rådighet.

 2. Var uppmärksam på växelkurser. Jämför flera alternativ innan du gör inköp eller investerar pengar här hemma eller utomlands. Pengarnas värde kan nämligen ändras snabbt under en inflation och växelkurserna kan vara mer eller mindre fördelaktiga. 

 3. Fokusera på att försöka bygga upp ett kapital i förebyggande syfte. Därmed minskar du risken att du behöver sälja av ditt innehav med förlust om inflationen skulle slå till hårt senare. 

Vilka är de långsiktiga konsekvenserna av inflationen?

Inflation kan ha flera olika negativa konsekvenser. Som sagt medför det stigande priser och tillhörande större utgifter, samt nedsatt köpkraft. Orsaken är att pengarna på kontot faller i värde helt enkelt. Det kan i sin tur även resultera i högre skuldnivåer, lägre investeringstillväxt och minskade konsumtionsmöjligheter.

De finns flera olika långsiktiga konsekvenser av en inflation – några mer allvarliga än andra. Här kommer en lista med ett urval:

 • Politisk instabilitet och misstro bland befolkningen 

 • Finansiella kriser och lågkonjunktur, inklusive social oro och konflikter 

 • Förlust av investerares förtroende 

 • Samhällsuppdelning med olikheter gällande socioekonomiska förutsättningar 

Det är viktigt att du känner till riskerna med en inflation innan du tar ett beslut att investera eller skuldsätta dig. Genom att sätta dig in i riskerna kan du fatta mer begrundade beslut gällande hur du bäst skyddar dina tillgångar i en ekonomisk oro. Med hjälp av en inflationskalkylator kan du följa med i prisutvecklingen samt jämföra den med tidigare år. Härmed får du en god överblick över det ekonomiska läget. 

Faktum är att inflation inte är något nytt. Inflation har varit en del av vår historia vid flera tillfällen och har även tidigare påverkat våra liv och vår köpkraft – dock i varierande grad. Försök följa med i utvecklingen och tänk dig om en extra gång innan du gör inköp eller investerar pengar. Tänk mer långsiktigt.

Författare :
Emil Kjær
Emil Kjær
General Manager

Emil använder sin expertis för att göra skillnad i finanssektorn. Han är utbildad på Syddansk Universitet och har varit General Manager på Intelligent Banker sedan 2013. Han har i sitt arbete hjälpt över 100 000 svenskar med deras finansiella behov.

Copyright © 2024 Moneezy - All Rights Reserved